G.F 03/03/2022

 

Referat fra Helsingegårdens Venner’s ordinære generalforsamling 3. marts 2022.

 

Formanden bød velkommen og forsamlingen mindes de medlemmer som ikke er hos os mere.

Det oplyses ligeledes at vores kasserer Hanne Gilholt er fraværende pga. sygdom.

 

  1. 1.      Valg af dirigent.

Ege Rasmussen er valgt.

 

  1. 2.      Valg af stemmetællere.

Flemming Hansen, Hans Erik Pedersen, og Ulla Møller blev valgt.

 

  1. 3.      Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Beretningen bliver læst op af Annie.

 

Bestyrelsens beretning for 2021 ved generalforsamlingen den 3.3.2022.

Foreningen har pr. 31.12.2021:370 medlemmer. Det er en lille stigning i forhold til 2020.

Året startede med nedlukning overalt, hvilket har præget resten af året.

Kioskvognen har kørt hver uge styret af Anni og Alice samt Kurt som indkøber. Og det er faktisk den eneste af foreningens aktiviteter som har fungeret helt normalt det sidste år.

Det har været en stor opgave, da kioskpersonalet har været beboernes eneste kontakter til at få handlet, så der er indkøbt mange ting, som ikke tidl. var en del af sortimentet. Kurt har forsynet vognen med drikkevarer, og Anni og Alice har fået mange nye opgaver med at bl.a. at købe kasketter, undertøj og meget andet.

De har taget hensyn for ikke at sprede evt. smitte, håndsprit, handsker som skiftes efter hver handel, og siden efteråret er de blevet testet hver uge.

Inge Lise og Edith har valgt at stoppe, og vi siger tak for indsatsen igennem mange år.

Men heldigvis har Birgit meldt sig klar igen og der er kommet ny kræfter til, idet Lillian og Kirsten har meldt sig under fanerne.

Alle som har påtaget sig opgaven med kioskvognen skal have tusind tak for jeres store indsats.

I løb at af året er der indkøbt ny kioskvogn.

Der er afholdt 2 arrangementer i cafeen, Kjeld og Hilda i oktober og Kisser og Søren 1. søndag i advent. Begge med restriktioner og loft på hvor mange af vores medlemmer som kunne deltage.

Hen over sommeren har der været underholdning på plænerne foran afdelingerne. Rynkevriderne, Finn Cæsar Jacobsen, Ivan Kemnitz og Martin Cholewa,

Beboerne var meget glade for disse lyspunkter udefra, og der var stor tilslutning fra deres altaner og terrasserne foran beboelserne. Personalet bakkede arrangementerne op og sørgede nogle steder endda for noget ekstra lækkert til eftermiddagskaffen disse dage.

Fugle og høns er passet 3 x ugentlig, hvor Jørgen også har fået en lille snak med beboerne, iført mundbind og på behørig afstand.

Der var planlagt julebelysningsture i december, men disse blev aflyst på dagen, hvor første tur skulle være kørt.

Der været afholdt interne ”Torvedage”, hvor Ilse Lykke har haft en bod, og hjælpere fra kioskvognen har hjulpet med transport at beboerne, hver afdeling for sig, så de kunne få handlet lidt nyt tøj. En anden dag kom ”skohandleren”.

Der er solgt juledekorationer til beboerne lige inden advent. Anni, Alice og andre hjælpere stod for produktionen. Det blev et delvist lukket arrangement, og ikke som tidl. år, hvor man kunne komme udefra og handle.

Foreningen har sørget for påske- og julebuket til alle afdelinger, og blomstervognen har kørt en del gange i løbet af året. 

Løvfaldsturen gik i oktober over Kronprinsesse Marys bro, og denne gang i klart vejr. Kaffen fik vi i Kiknæs Hallen, igen til alles tilfredshed. Der var stor tilslutning og begge busser havde alle pladser besat. Vi måtte endda tage helsebussen i brug for transport at kørestole og rollatorer.

 

Helsebussen har været i gang fra først på sommeren og kører stadig ugentlig.

Holger passer bussen, så den er i orden til enhver lejlighed. Niels står for kørelisterne og bussen køres af Holger, Poul Erik, Ege, og Erling på skift.

Foreningens hjemmeside har stadig utroligt mange besøgende.

Mange har haft brug for at se, om der var aktiviteter som kom i gang igen. Men som I sikkert alle har læst, har det mere været aflysninger.

Donationer i 2021

Det grønne hus

Kvickly

Medlemmer

Juledekorationer 

Finn Berg har valgt at udtræde af bestyrelsen, da han er fraflyttet området. En stor tak til Finn for hans indsats i foreningen igennem mange år. Han har fået en lille hilsen for sin indsats inden fraflytningen.

Til slut har formanden en bemærkning:

Jeg vil takke bestyrelsen og alle hjælperne for det gode samarbejde igennem 2021.

Alle har haft en positiv tilgang til de udfordringer vi har haft. SÅ TUSIND TAK TIL ALLE.

DET ER NÅR VI LØFTER I FLOK AT TINGENE LYKKES.

 

Beretningen godkendes.

 

  1. 4.      Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

Kirsten Jacobsen fremlægger rengskabet. Der er ingen spørgsmål til regnskabet.

Regnskabet godkendes.

5.      Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Bestyrelsen foreslår kontingent på 75 kr.

Kontingentet er vedtaget.

6.      Indkomne forslag.

Forslag til generalforsamlingen 3.3.2022.

Forslaget blev begrundet af Anna-Margrethe

Der foreslås ændring til vedtægterne i paragraf 5:

§ 5

Ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgang af marts måned.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved udsendelse af brev med indkaldelse og dagsorden med mindst 14 dages varsel.

Ved afstemning kræves simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, når dirigenten eller blot en af de stemmeberettigede kræver det.

En stemmeret pr. betalt kontingent.

 

Nuværende tekst:

§ 5

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgang af marts måned.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved annoncering i lokale blade med mindst 14 dages varsel.

Ved afstemning kræves simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, når dirigenten eller blot en af de stemmeberettigede kræver det.

En stemmeret pr. betalt kontingent.

 

Begrundelse: Prisen for annoncen er høj, og da alle medlemmer alligevel får tilsendt dagsorden pr. brev, kan denne udgift spares. 

Anna-Margrethe Jonsson og Hanne Gilholt

 

Forslaget blev vedtaget.

 

  1. 7.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal og 2 i lige årstal

På valg er:     Hanne Gilholt (modtager genvalg). Hanne valgt.

                      Finn Berg (modtager ikke genvalg).

                      Bestyrelsen foreslår Holger Holm Petersen, Holger blev valgt.

 

  1. 8.      Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

På valg er:     Anni Ramussen (modtager genvalg) Anni valgt.

                      Holger Holm Petersen (modtager genvalg)

Da Holger Holm Petersen er valgt ind som bestyrelsesmedlem, foreslår bestyrelsen Poul Erik Pedersen, som blev valgt.

 

  1. Valg af 2 revisorer for 2 år forskudt årstalmæssigt.

På valg er:     Else Ottesen (modtager genvalg). Else valgt.

 

  1. Valg af revisorsuppleant for 1 år.

På valg er: Ege Rasmussen, (modtager genvalg). Ege valgt.

 

  1. Resultat af valg af 1 beboerrepræsentant og 1 medarbejderrepræsentant.

Beboerrepræsentant: Margrethe Pedersen. Medarbejderrepræsentant Ulla Møller.

 

  1. Eventuelt.

Sigbrit Johansen beder om at alle bestyrelsesmedlemmer, revisorer, præsenterer sig med hvilken funktion de har. Dette gøres på skift. Hun takker ligeledes bestyrelsen for det store arbejde der udføres.

 

Michael beder om forslag til at gøre hjemmesiden endnu bedre.

 

Formanden takker Ege Rasmussen for god ledelse af generalforsamlingen.

 

 

 

________________________________                                             _____________________________

Ege Rasmussen dirigent                                                                      Jørgen Jonsson formand

 

 

 

 

 

 

  

Del siden